Biblioteki szczecinek

 

Regulamin  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Horodyskiego w Szczecinku

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Horodyskiego w Szczecinku, oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia    dla Dzieci i Młodzieży im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku   określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z ich zbiorów.

§ 2

1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma każda osoba, po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.

2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

3. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie aktualnej identyfikacyjnej karty bibliotecznej, którą należy okazać przy każdym wypożyczeniu.

W celu otrzymania karty należy:

a) wypełnić własnoręcznie kartę zapisu zawierającą dane osobowe z adresem zamieszkania i numerem PESEL, serią i numerem dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz okazać dokument potwierdzający te dane.

b) zapoznać się z regulaminem korzystania ze zbiorów i podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania. Złożenie podpisu oznacza przyjęcie odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych czytelnika w ramach posiadanych przez Bibliotekę uprawnień.

c) okazać dyżurującemu bibliotekarzowi dokument stwierdzający tożsamość w celu sprawdzenia zgodności danych na karcie zapisu.

d) o wszelkich zmianach w danych osobowych (zmiana adresu, zmiana dokumentu tożsamości, zmiana nazwiska, itp.) należy poinformować bibliotekarza.

4. Administratorem danych osobowych czytelników, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinku. Dane  te  podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). Dane osobowe są gromadzone w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania regulaminu korzystania z usług Biblioteki oraz w celach statystycznych i badawczych.

5. Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji czytelników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

6.  W razie zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej czytelnik otrzymuje duplikat, za który uiszcza opłatę w wysokości określonej w załączniku nr 1.

7.  Zagubienie identyfikacyjnej karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, co uchroni właściciela karty przed ponoszeniem konsekwencji za jej użytkowanie przez nieuprawnioną osobę.

8. Czytelnik może wypożyczyć w Bibliotece maksymalnie 10 książek (tradycyjnych i mówionych).

9. Poszczególne media wypożyczane są na okres 30 dni.

10. Pracownik Biblioteki na prośbę czytelnika, przed upływem 30 dni, może przedłużyć termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego czytelnika. Przedłużenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych można dokonać bezpośrednio w Bibliotece lub telefonicznie.

11. Wypożyczone książki można prolongować dwukrotnie; prolongacie podlegają jedynie te książki, których termin zwrotu nie został przekroczony i nie są one zarezerwowane przez innego czytelnika.

12. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych pobierana jest kara określona w załączniku nr 1

(kara jest naliczana automatycznie przez system komputerowy). 

13. Czytelnik może na miejscu w bibliotece lub przez internetowy katalog złożyć zamówienie na książki lub inne media wypożyczone przez innego czytelnika. Informacja o dostępności książki wysyłana jest automatycznie na adres e-mail czytelnika lub sms.

14. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

15. Zamówiona książka będzie oczekiwała na odbiór 3 doby.

16. W razie braku poszukiwanych książek w szczecineckich bibliotekach czytelnik może prosić o ich sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, Czytelnik zobowiązany jest pokryć koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych. Wysokość opłat reguluje cennik dostępny do wiadomości czytelników w załączniku nr 1 do regulaminu.

Udostępnianie zbiorów w czytelni
§ 3

1. Wszystkie osoby korzystające z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.

2. Czytelnicy mogą wypożyczać do domu czasopisma i gazety, z wyjątkiem:

a) bieżących numerów gazet i czasopism

b) tytułów przeznaczonych do archiwizacji

3. Liczbę jednorazowo wypożyczonych tytułów gazet i czasopism oraz czas na jaki mogą być wypożyczone określa bibliotekarz, w zależności od popytu na tę usługę.

4. W czytelni  możliwe są również  wypożyczenia krótkoterminowe, które  można  realizować

najwcześniej na 30 min przed zamknięciem Biblioteki.

5.  Wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej o godzinie otwarcia Biblioteki w dniu następnym. Materiały wypożyczone w sobotę czytelnik jest zobowiązany zwrócić najpóźniej o godzinie otwarcia Biblioteki w najbliższy poniedziałek.

Usługi reprograficzne
§ 4

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie Biblioteki poprzez:

a) ksero.

b) skanowanie i wykonywanie wydruków.

c) skanowanie i nagrywanie na nośnikach  danych.

2. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.

3. Wysokość opłat reguluje cennik dostępny do wiadomości czytelników w załączniku nr 1 do regulaminu.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych
§ 5

1. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem bibliotekarza.

2. Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.

3. Zabronione jest korzystanie ze stron www i z materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Załącznik nr 1

CENNIK OPŁAT

 Pobieranych od czytelników Miejskiej Biblioteki  Publiczne w Szczecinku obowiązujący od dnia 02.03.2015 r.

          1. Opłata za przetrzymanie książek, płyt z nagraniem tekstu literackiego (audiobook)  płyt z filmem DVD ponad termin ustalony w regulaminie

                                      – 0,10 gr  od każdego egzemplarza, za każdy dzień zwłoki.

                    2. Za wypożyczenie międzybiblioteczne -10 zł

                    3. Duplikat karty czytelnika - 5 zł

                    4. Usługi reprograficzne:

                                        a) książka jednostronnie czarno-biała - 0,50 gr;    kolor – 0,80 gr

                                         b) książka dwustronnie czarno-biała - 0,80 gr;    kolor – 1,50 gr

                                        c)  dokument czarnobiały jednostronnie - A4 – 0,50 gr;   A3 – 0,80 gr

                                        d) dokument czarno-biały dwustronnie - A4 – 1,00 gr;   A3 – 1,50 gr

                                        e)  dokument kolor jednostronnie - A4 – 1,00 zł;  A3 – 2,00 zł

                                         f)  dokument kolor dwustronnie - A4 – 2,00 zł;   A3 – 4,00 zł
NOWOŚCI W BIBLIOTECE